Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Általános szerződési feltételek / UNIPOLÁR 2001 Kft

  

Bevezetés

 

 • Jelen ÁSZF rögzíti az UNIPOLÁR 2001 '' Gyártó és Szerelő Korlátolt Felelősségű Társaság. (székhely: 6724 Szeged, Kátay utca 23. cégjegyzékszám: 06-09-010051, a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által bejegyezve, adószám: 13548432-2-06, a továbbiakban: „UNIPOLÁR 2001 Kft.”) www.teanet.hu weboldalon elérhető online szolgáltatása (továbbiakban: a „Szolgáltatás”) leírását és igénybevételének feltételeit.

 

 • A www.teanet.hu weboldalon az UNIPOLÁR 2001 Kft. bemutatja azokat a termékeket, amelyeket az oda ellátogató személy kiválaszthat. Az egyes termékekkel kapcsolatos tudnivalókat, ismertetőket a termék adatlapja tartalmazza. A weboldalon feltüntetett termékkínálat (illetve a különböző on-line felületeken bemutatott termékek) – beleértve az egyes termékek árát is – csupán tájékoztató jellegű és az a megtekintéskor érvényes állapotot mutatja. A Felhasználó – a megfelelő regisztrációt követően – az aktuális termékkínálata alapján állíthatja össze azt a bevásárló listát, amelyet meg szeretne vásárolni.

 

 • A bevásárló lista összeállítása és az egyéb szükséges adatok megadása után az UNIPOLÁR 2001 Kft. – amennyiben a termékek elérhetők – a kiválasztott termékeket harmadik személy közreműködésével házhoz szállíttatja, és ott ajánlatot tesz a Felhasználó számára azok átvételére. A Felhasználó a termékek megtekintését követően, azok kiszállításkor érvényes árának ismeretében dönt arról, hogy a termékeket vagy azok egy részét átveszi-e. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy a termékeket vagy azok egy részét nem veszi át, úgy az átvételt indoklás nélkül megtagadhatja. Amennyiben egyetlen termék sem kerül átvételre, úgy a Teanet szolgáltatási díjat nem számol fel, egyébként a szolgáltatás díjköteles.

 

 • Csak azok a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetik igénybe a Szolgáltatást, akik elfogadják az ÁSZF-et, hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához, valamint megfelelően regisztráltak a teanet.huweboldalon (továbbiakban: a „Felhasználó”).

 

 • Amennyiben a Szolgáltatást jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok veszik igénybe, úgy regisztrálni kell az adott jogi személyt vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot a teanet.huoldalon található menüpont alatt, megjelölve azon adatokat, melyre a számla kiállítását kérik (cégnév, cím, adószám, postázási cím).

 

 

Az ÁSZF módosítása, annak hatálybalépése és Felhasználó általi elfogadása

 

 

 • A Szolgáltatás igénybevételére jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. A UNIPOLÁR 2001 Kft jogosult az ÁSZF-et bármikor módosítani. Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt a www.teanet.hu honlapon közzéteszik. A termékeket a Szolgáltatás keretében kiválasztó (azaz a bevásárló listát összeállító) Felhasználó a módosítás hatálybalépését követő újabb bevásárló lista leadással fogadja el a módosított ÁSZF-et. Az ÁSZF lényeges módosítása esetén a UNIPOLÁR 2001 Kft. e-mailben értesíti a korábban regisztrált Felhasználóit az új ÁSZF hatályba lépéséről, melyet ők a Szolgáltatás ismételt igénybevételével fogadnak el. A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekre vonatkozó jogszabályok irányadók.

 

 

Regisztráció, annak módosítása, felfüggesztése, törlése, UNIPOLÁR 2001 Kft. általi automatikus visszaigazolás

 

 

 • A Felhasználó kizárólag előzetes regisztrációt követően jogosult a termékek kiválasztására és a bevásárló lista összeállítására. Felhasználó a regisztráció során köteles pontos és valós adatokat megadni. Ha változás következik be a Felhasználó adataiban, akkor köteles azonnal értesítést küldeni erről a változásról a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben. A Felhasználó ugyanilyen módon kérheti regisztrációja törlését is. A fentiek elmulasztásáért, és ebből következően a Szolgáltatás elmaradásáért, illetve esetleges kárért a UNIPOLÁR 2001 Kft. nem vállal felelősséget.

 

 • Az UNIPOLÁR 2001 Kft. jogosult a Felhasználó regisztrációját (és ezzel együtt Felhasználói fiókját) törölni, ha oka van azt feltételezni, hogy a Felhasználó megszegte az ÁSZF-et. A regisztráció törlése nem érinti az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyek természetüknél fogva ezt követően is hatályban maradnak.

 

 • Az UNIPOLÁR 2001 Kft. a bevásárló lista összeállítását követő legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Felhasználó részére, amely tartalmazza a kiválasztott termékek megnevezését, azok kiválasztáskor érvényes árát, valamint a szolgáltatási díj összegét. Ez az automatikus visszaigazolás ugyanakkor semmilyen tekintetben nem minősül az UNIPOLÁR 2001 Kft. eladási ajánlatának, azt ugyanis az UNIPOLÁR 2001 Kft. a kiszállításkor teszi meg a Felhasználó részére.

 

 

Biztonság

 

 

 • A regisztráció során a Felhasználónak létre kell hoznia egy jelszót a saját felhasználói fiókjához. A Felhasználó köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni UNIPOLÁR 2001 Kft-t, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a Felhasználó ezen feltételezése, UNIPOLÁR 2001 Kft. jogosult a Felhasználó fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Felhasználót arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. Az UNIPOLÁR 2001 Kft. nem felelős a Felhasználóval szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Felhasználó a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Felhasználó, akár harmadik fél visszaélt.

 

 

Szellemi tulajdonjogok védelme, a weboldal használata, működése

 

 

 • A http://www.teanet.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője a UNIPOLÁR 2001 Kft., amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet.

 

 • A Felhasználók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és az ÁSZF rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem a UNIPOLÁR 2001 Kft., sem más Felhasználók jó hírét és jogait.

 

 • A Weboldal egyes részei a Felhasználó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. cookie-kat használnak, amelyek a Felhasználó számítógépén tárolódnak. A böngészőprogram segítségével a Felhasználó beállíthatja, meggátolhatja a cookiek-kal kapcsolatos tevékenységet, azonban a Cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni az adott weboldal minden szolgáltatását. A weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz az adatkezelő hozzáférhessen. A Cookie-val kapcsolatban további információk találhatóak az adatvédelmi tájékoztatóban.

 

Tárhely szolgáltató: UNAS Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Elérhetőség: unas@unas.hu

 

 

A Szolgáltatás elérhetősége

 

 

 • UNIPOLÁR 2001 Kft. a Szolgáltatást Magyarország területén nyújtja. A Szolgáltatás műszaki szempontjait tekintve nem tudja garantálni a Felhasználó számára azt, hogy a Szolgáltatás százszázalékos mértékben, mindenkor elérhető lesz, vagy hibamentesen fog működni. Műszaki hiba esetén a Felhasználó bejelentheti a hibát a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben. Ekkor a UNIPOLÁR 2001 Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a hibát a lehető legrövidebb időn belül megszűntesse.

 

 • A UNIPOLÁR 2001 Kft fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználók hozzáférését korlátozza a www.teanet.hu honlaphoz mindaddig, ameddig az szükséges a javítások és karbantartások elvégzéséhez, illetve a rendszer fejlesztéséhez vagy új rendszerelemek bevezetéséhez.

 

 • A UNIPOLÁR 2001 Kft. igyekszik biztosítani a Szolgáltatás lehetséges maximális elérhetőségét és annak fokozatos kiterjesztését egyéb régiókra és városokra. A Felhasználó a weboldal látogatása során folyamatos tájékoztatást kap a Szolgáltatás aktuális elérhetőségéről.

 

 

 

Felelősség

 

 

 • A UNIPOLÁR 2001 Kft. megtesz minden tőle elvárhatót a teanet.hu honlapon található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének és relevanciájának biztosítása érdekében, a teljes megfelelőséget azonban nem minden esetben tudja garantálni a Felhasználó számára. A UNIPOLÁR 2001 Kft nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a honlap használata közben felmerülhetnek. Amennyiben a UNIPOLÁR 2001 Kft pontatlanságot fedez fel a tartalmakban, a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani.

 

 • UNIPOLÁR 2001 Kft. különösen nem felel az alábbiakért:

  • hozzájárulása vagy tudomása nélkül a Szolgáltatás honlapjára feltett tartalom, amennyiben UNIPOLÁR 2001 Kft számára műszakilag nem lehetséges vagy kivitelezhető, hogy annak használatát megakadályozza;

  • a www.teanet.hu honlap nem kompatibilis a Felhasználó termináljával és szoftverével, illetve elektronikus kommunikációs hálózathoz történő csatlakozásával;

  • műszaki nehézségek, beleértve a www.teanet.hu honlappal kapcsolatban bekövetkező hibákat és meghibásodásokat.

 

 • A jelen fejezet rendelkezései nem érintik UNIPOLÁR 2001 Kft tájékoztatással kapcsolatos és termékfelelősségét, továbbá a kellékszavatosságért való helytállását a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

 

 

Személyes adatok védelme

 

 

 

 

Irányár, mennyiségi eltérések, költségek

 

 

 • A honlapon szereplő termékek árai tájékoztató jellegű irányárak; egyes árucikkek kiszállításkor érvényes árai eltérhetnek a www.teanet.hu honlapon meghatározott, kiválasztáskor érvényes irányáraktól.

 

 • A megállapított árak magyar forintban értendők és az általános forgalmi adót tartalmazzák.

 

 

Költségek

 

 

 • Amennyiben a kiválasztott termékek közül a Felhasználó végül egyet sem vesz át, a UNIPOLÁR 2001 Kft. a kiszállításért szolgáltatási díjat nem számol fel, egyébként a szolgáltatás díjköteles. Felhasználó a szolgáltatási díjat a ténylegesen átvett termékek vételárával egyidejűleg köteles megfizetni a UNIPOLÁR 2001 Kft. részére. A kiszállítás díjai a Felhasználó által rendelt termékek összértékétől, valamint a választott szállítási módtól függenek. A Felhasználó a fizetendő szolgáltatási díj pontos összegéről a weboldalon tájékozódhat.

 

 • Amennyiben a vásárlás összege meghaladja a 30 000 Ft-ot, úgy a normál kiszállításnak nincsen költsége.

 

 

A bevásárló lista összeállítása, termékek elérhetősége

 

 

 • A bevásárló lista a www.teanet.hu honlapon található termékekből való válogatást jelenti. A bevásárló lista összeállítása nem azonosítható a termékek megrendelésével, a Felhasználó oldalán nem teremt kötelezettséget a termékek megvásárlására.

 

 

Az adásvételi és a szolgáltatási szerződés létrejötte

 

 

 • A jelen ÁSZF 3. fejezetében írtakkal összhangban a UNIPOLÁR 2001 Kft. és a Felhasználó között csak abban az esetben jön létre szerződés a termékek megvásárlására vonatkozóan, ha kiszállításkor a UNIPOLÁR 2001 Kft. által ajánlott termékeket vagy azok egy részét a Felhasználó elfogadja, azaz átveszi. Eddig az időpontig sem a Felhasználó, sem a UNIPOLÁR 2001 Kft. egyetlen nyilatkozata és intézkedése sem értelmezhető ajánlatként vagy annak elfogadásaként.

 

 • A szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés a következő folyamaton keresztül jön létre:

  • a Felhasználó összeállítja, leadja a bevásárlólistát (amely a szolgáltatási díjat tartalmazza)

  • a UNIPOLÁR 2001 Kft. automatikus visszaigazolást küld a bevásárlólista beérkezéséről (3. fejezet)

  • UNIPOLÁR 2001 Kft. házhoz szállíttatja a termékeket

  • UNIPOLÁR 2001 Kft. tájékoztatja a Felhasználót a kiszállított termék(ek)ről és a fizetendő ellenszolgáltatásról (adóval növelt, szolgáltatási díjat is tartalmazó összegéről), amelynek során ajánlatot tesz azok vételére

  • ezt követően a Felhasználó a termék(ek) átvételével kifejezi abbéli szándékát, hogy az átvett termék(ek)re vonatkozóan az adásvételi szerződést meg kívánja kötni. Az így létrejövő szerződést a UNIPOLÁR 2001 Kft. által kibocsátott nyugta vagy számla igazolja. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján az így létrejövő szerződés üzlethelyiségen kívül kötött, magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melyet a UNIPOLÁR 2001 Kft. nem iktat.

 

 • A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével kifejezetten elfogadja és belegyezik abba, hogy a UNIPOLÁR 2001 Kft. a szerződéskötést az átadott szállítólevélen vagy számlán igazolja vissza.

 

 

A Felhasználó kérésének feladása, módosítása vagy törlése

 

 

 • A Felhasználó a házhozszállítás iránti igényét a www.teanet.hu honlapon található kérelem kitöltésével fejezi ki az itt rögzítettek szerint. A Felhasználó a sikeres regisztrációt követően a terméket kiválasztja, kosárba helyezi, és megadja a szállítási, fizetési, valamint egyéb feltételeket, adatokat. A kérelem törlésére a kiszállítás napján kizárólag a UNIPOLÁR 2001 Kft. jogosult. A UNIPOLÁR 2001 Kft. a kiválasztott termékeket a munkaszüneti napok kivételével hétfőtől péntekig, 8:00 – 18:00 óra között szállíttatja ki.

 

 

Átadás-átvétel

 

 

 • A termékek www.teanet.hu honlapon történő kiválasztásakor a Felhasználó megadja a pontos szállítási címet.

 

 • A Felhasználó köteles biztosítani, hogy a megadott szállítási cím egyértelműen beazonosítható és könnyen, biztonságosan megközelíthető legyen. Ennek elmulasztása esetén a UNIPOLÁR 2001 Kft. nem vállal felelősséget a házhozszállításért vagy annak elmaradásáért, illetőleg az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerült károkért.

 

 • A UNIPOLÁR 2001 Kft. köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a termékeket a vállalt határidőben szállíttassa le, de nem vállal felelősséget olyan késedelemért vagy a teljesítés olyan elmaradásáért, amely olyan tények és/vagy körülmények következtében állt elő, amelyeket a UNIPOLÁR 2001 Kft. nem, vagy csupán indokolatlan kiadások mellett befolyásolhatna (pl. közlekedési akadály).

 

 • Csak 18 éven felüli személy jogosult a termékeket az átadás helyén átvenni. Amennyiben a futárnak kétségei merülnének fel a termékeket átvevő személy életkorát illetően, az adott személy azonban önként nem mutatja be a személyazonosságot igazoló okmányát életkorának ellenőrzésére, a futár a termék(ek) átadását megtagadja. Ugyanígy jár el a futár akkor is, ha a személyazonosságot igazoló okmány szerint az adott személy még nem múlt el 18 éves.

 

 

A fizetés

Simple

A Simple Online Fizetési Rendszert az OTP Mobil Kft. fejleszti és üzemelteti. Az OTP Mobil Kft. az OTP Csoport tagja.

A szolgáltatást igénybe vevő vásárlók online vásárlások esetében választhatják a Simple egyszerű és biztonságos fizetési megoldását. Ekkor a megszokott módon, a Simple felületén intézhetik fizetésüket.

A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési eljárással. A szolgáltatás alatt a felhasználó, így a kártyabirtokos biztonságát szem előtt tartva a Simple tranzakciókat folyamatosan figyeli, s nem várt események megelőzésében nyújt segítséget. 

MELYEK A TRANZAKCIÓ LÉPÉSEI? 

 1. A „Fizetés” gombra kattintva Ön átkerül a Simple fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót.

 2. A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét.

 3. A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben.

 4. A fizetéseredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap, valamint a Simple rendszere visszairányítja a webáruház oldalára.

Bővebb információ: https://www.simple.hu/Fooldal

 

 • A termékek vételárát a Felhasználó a megrendeléskor bankkártyával, banki átutalással vagy utánvéttel a termék átadás-átvételével egyidejűleg egyenlítheti ki. Az utánvétes fizetés esetén (függetlenül attól, hogy a Felhasználó a futárnál készpénzzel vagy bankkártyával fizet) utánvét kezelési díjat vagyunk kénytelenek felszámolni. A mindenkor utánvét díjat a fizetési mód kiválasztásakor látja. 

 

 • Az online fizetés kiválasztásával a UNIPOLÁR 2001 Kft. oldaláról a Barion fizetési szolgáltató oldalára lép a Felhasználó, és ezen az oldalon keresztül hajtja végre a fizetést. Az online fizetés elsődleges feltétele, hogy a Felhasználó fizetésre használni kívánt kártyája ilyen jellegű fizetésre alkalmas legyen, vagyis azt a kártyakibocsátó pénzintézet erre a célra is alkalmas kártyaként bocsássa ki, továbbá, hogy a kártya érvényességi ideje a Felhasználó által megjelölt szállítási/átvételi időpontban fennálljon. Ezt az online fizetést megelőzően az online fizetési rendszer ellenőrzi és elutasítja azt a kártyát amely ezeknek a feltételeknek nem felel meg. A Felhasználó a fizetéshez meg kell adnia a fizetéshez használni kívánt kártya alábbi adatait:

 

Kártyakibocsátó pénzintézet neve / kártya száma / a kártyabirtokos neve / a kártya érvényessége / a kártya hátoldalán szereplő 3 jegyű biztonsági kód

 

 • Ezt követően, a kiválasztott termékek árának megfelelő teljes összeggel a fizetési szolgáltató a kártyát megterheli.

 

 • A fizetéshez használható kártyák: Mastercard, VISA, Maestro

 

 • A fizetés során a Felhasználó által megadott adatokat a UNIPOLÁR 2001 Kft. nem tárolja, azokat az adott fizetési szolgáltató kezeli és a pénzügyi szolgáltatók adatvédelmi rendelkezései vonatkoznak ezekre az adatokra.

 

 • A megadott adatokat a Felhasználónak meg kell erősítenie, ezt követően visszakerül az Online Áruház oldalára. A fizetéssel a megrendelt termékek árával a pénzintézet megterheli a bankkártyát. A foglalás megtörténtéről a fogyasztó e-mail üzenetet kap.

 

 • A UNIPOLÁR 2001 Kft. nem zárol pénzösszeget, illetve nem terheli meg a Felhasználó bankkártyáját, ezeket a műveleteket a Felhasználó kártyakibocsátó pénzintézete végzi. Ebből kifolyólag a UNIPOLÁR 2001 Kft. nem vállal felelősséget a zárolt összeg feloldásának időtartamáért, az ezzel kapcsolatos panaszával a Fogyasztónak saját pénzintézetéhez kell fordulnia.

 

 • Ha a Felhasználó az ÁSZF rendelkezései szerint törli a kérését, vagy a kiszállított termékeket végül nem veszi át, az előző bekezdés szerint levont összeg – az adott pénzügyi intézmény gyakorlatától függően – legkésőbb 20 munkanapon belül a Felhasználó részére visszajár.

 

 • A banki átutalással és az utánvéttel történő fizetésre az e fejezetben meghatározottak – a fizetési módozatok közötti nyilvánvaló eltérések figyelembe vétele mellett – megfelelően alkalmazandók.

 

 

Számlázás

 

 

 • A fogyasztó a fizetést és a termék átvételét követően Távszámlát kap a regisztráció során megadott e-mail címére. A számla csak a fogyasztó által megrendelt tételeket tartalmazza, illetve azt a pénzösszeget, melyet valóban kifizetett a rendelése után. A kiküldött távszámlát nem lehet elektronikusan megőrizni, azt minden esetben a kapott link alapján ki kell nyomtatni a kapott e-mailből. A távszámla ugyanúgy papír alapú számlának minősül, mintha azt postán adta volna fel a számla kibocsátója, nem elektronikus számla, így kizárólag elektronikusan nem megőrizhető.

 

 • A Fogyasztó e-mail felületének beállításai, illetve az e-mail szolgáltató szabályai alapján előfordulhat, hogy a számlát tartalmazó e-mail nem a beérkező levelekbe, hanem a „Spam” (levélszemét) mappába kerül, ezért amennyiben a vásárlást követően nem kapja a számlát, a Fogyasztónak érdemes ezt a mappát ellenőriznie.

 •  

Szállítás

 •  A Teanet.hu törekszik arra, hogy az adott munkanapon 12:00ig beérkező rendeléseket aznap átadja a futárnak és a vásárló azt másnap megkaphatja/felveheti csomagautomatából. Mivel külső logisztikai szolgáltatóval dolgozunk, nem tudjuk garantálni a másnapi kiszállítást, de a csomagok nagy többsége aznap vagy a következő munkanapon feladásra kerül. 

 

A termékek átvételének megtagadása, a szerződéstől való elállás, azaz a termékek visszaadása

 

 

 • Az e fejezetben foglalt jogok a felhasználót a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés d) és e) pontjaival összhangban illetik meg, azaz a termék átvételének megtagadása, a szerződéstől való elállás, a szerződés felmondása nem gyakorolható a UNIPOLÁR 2001 Kft. azon termékei esetében, amelyek romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző terméknek minősülnek, illetve olyan zárt csomagolású terméknek minősülnek, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontás után nem küldhetők vissza.

 

 • Felhasználó jogosult az általa kiválasztott termékek vagy azok egy részének átvételét mindenféle indoklás nélkül megtagadni. Amennyiben Felhasználó valamennyi termék átvételét megtagadja, úgy szolgáltatási díjat nem kell fizetnie. A Felhasználó jogosult a visszautasított, de előzőleg kifizetett termékek árának visszatérítésére.

 

 • Ezen túlmenően, a Felhasználó jogosult a szerződéstől a termék(ek) kézhezvételét követő 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállni, amely azt jelenti, hogy az átvett terméke(ke)t az említett határidőn belül indokolás nélkül visszaadhatja. Ilyen esetben a Felhasználó köteles az elállási nyilatkozat megtételét követő 14 napon belül egyeztetni a UNIPOLÁR 2001 Kft. ügyfélszolgálatával a visszaszállítás részleteivel kapcsolatosan.

 • A UNIPOLÁR 2001 Kft. köteles a visszaadott termékek vételárát legkésőbb az elállásról való tudomásszerzést követő 14 naptári napon belül visszafizetni – kivéve, ha a jelen ÁSZF másként rendelkezik –, vagy a Felhasználó – választása szerint – a visszaadott termékekért cserébe másik terméket választhat. (A vételár meghatározásakor a termékek átadás-átvétele alkalmával fizetett ára az irányadó.)



 • A Felhasználó elállás esetén felelős a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

 

 • Amennyiben a Felhasználó indoklás nélkül áll el a szerződéstől 14 napon belül, úgy két lehetősége van a termékek visszajuttatására a teanet.huszámára:

 

 • Amennyiben egy új rendelést ad fel, és azt átveszi, akkor visszaküldheti a korábban elállt megrendelés tartalmát a kiszállítást végző személynek (futár).

 • Elpostázza a visszaküldendő tartalmat a teanet.huügyfélszolgálata által megadott címre. Ebben az esetben a postázás költsége a Felhasználót terheli.

 

 • Az elállási jog az 1. számú Függelékben meghatározott nyilatkozattal, vagy a Felhasználó egyértelmű, egyoldalú nyilatkozatával gyakorolható. Kérjük, hogy elállás esetén keresse ügyfélszolgálatunkat.

 

 • Elállás alá eső termékek esetén azok vételárát a UNIPOLÁR 2001 Kft. az elállással egyidejűleg, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül visszatéríti, a teanet.hu weboldalon levásárolható kupon vagy banki átutalás formájában, a vásárló választásának megfelelően. A UNIPOLÁR 2001 Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg a terméke(ke)t vissza nem kapta.

 

 • A jelen fejezet nem érinti azokat a jogokat, amelyek a Felhasználót a hibás termékekkel kapcsolatos reklamáció terén, a kapcsolódó hatályos jogszabályok alapján és az ÁSZF szerint megilletnek.

  

 

Reklamációk, panaszkezelés, kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

 

 

 • A Felhasználó megtagadhatja azoknak a termékeknek az átvételét, amelyek az átadás-átvétel időpontjában bármilyen okból hibásak. Amennyiben a termékről csupán az átadást követően derül ki, hogy az már az átadás-átvétel időpontjában hibás volt (vagy legalább a hiba oka már akkor is fennállt), a Vásárlót ebben az esetben is megilleti a reklamáció joga, melyet a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben megtehet.

 

 • Mindemellett a Felhasználó a szerződés megkötésével, a termékek forgalmazásával, illetve az értékesítéssel közvetlen kapcsolatban álló személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti az ÁSZF-ben meghatározott elérhetőségeken.

 

 • A UNIPOLÁR 2001 Kft. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a Felhasználó a panaszt írásban jelentette be, UNIPOLÁR 2001 Kft. a panaszt 30 napon belül válaszolja meg.

 

 • A Felhasználó a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.


A UNIPOLÁR 2001 Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:

Panasszal fordulhatnak a Budapest Békéltető Testülethez is az alábbi elérhetőségeken 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Fax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21 31 http://bekeltet.hu/kerelem/ vagy az on-line vitarendezési platformon keresztül:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show


A UNIPOLÁR 2001 Kft. kellékszavatosságra, termékszavatosságra és jótállásra vonatkozó kötelezettségeit az 1. és 5. függelék tartalmazza.

 

 

Vegyes rendelkezések

 

 

 • A www.teanet.hu weboldalon bemutatott termékekre vonatkozó információk az előzetes tájékozódást szolgálják. A Felhasználó által megvásárolt (átvett) termék csomagolása tartalmazza mindazon tájékoztatásokat, amelyek az adott termékre jellemzőek, mind összetételét, mind pedig használatát/felhasználását illetően, ezért a Felhasználó a termék átvételét követően köteles az említett tájékoztatást – saját és mások biztonsága érdekében – alaposan elolvasni és megismerni.

 

 • Az ÁSZF szabályozza a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, így a Felhasználóval létrejövő adásvételi szerződés megkötésének időpontjában annak rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részévé válnak. Az ÁSZF-re a magyar jogszabályok irányadóak.

 

 • Amennyiben az ÁSZF egyszeri vagy ismételt megszegése esetén a UNIPOLÁR 2001 Kft. nem gyakorolja a szerződésszegés kapcsán őt megillető jogokat, az semmilyen módon nem tekinthető joglemondásnak.

 

 • A UNIPOLÁR 2001 Kft. nem vállal felelősséget az általa árusított cikkelmeken feltüntetett állításokért, deklarációkért, és egyéb tartalmakért. Nem vállal ugyanakkor felelősséget a termékek használatából, elfogyasztásából eredő károkért, amennyiben a termék beszerzésekor, tárolásakor, szállításakor rá vonatkozó előírásokat betartotta, és ezek során úgy járt el, ahogy az adott helyzetben tőle elvárható.

 

 

A UNIPOLÁR 2001 Kft. elérhetőségei

Weboldal címe:

www.teanet.hu

Az ügyfélszolgálat e-mail címe:

info@teanet.hu


Az ügyfélszolgálat levelezési címe:

info@teanet.hu

 

A jelen ÁSZF 2023.04.03. napján lép hatályba.

 

 

 

 

 

 1. sz. Függelék

Elállási mintatájékoztató

 

 

A Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket / utolsó terméket átveszi.

Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (javasoljuk, hogy postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az ÁSZF XIX. pontjában megjelölt címek valamelyikére. Ebből a célból felhasználhatja az alant található elállási nyilatkozat-mintát is.


A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

 

Az elállás joghatásai

 

Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód igénybevételéhez a Felhasználó kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.


Amennyiben az elállási jog gyakorlására a termékek átvételével egyidejűleg valósul meg, úgy a terméket visszafuvarozzuk és termék(ek) visszaküldésének költségeit a UNIPOLÁR 2001 Kft. viseli.

Amennyiben a termék(ek) átvételét követően él elállási jogával, úgy a Felhasználó köteles a UNIPOLÁR 2001 Kft. ügyfélszolgálatával felvenni a kapcsolatot és egyeztetni a termék(ek) visszaküldéséről.


A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termék(ek)ben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék(ek) jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

Elállási nyilatkozat minta

 

Címzett: UNIPOLÁR 2001 Kft., …………………….


Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/eladásvételére irányuló szerződés tekintetében:


Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja:



A fogyasztó(k) neve:


A fogyasztó(k) címe:


A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)


Kelt

 

 

 1. sz. Függelék

 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

 

 1. Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet a kellékszavatossági jogával?


A UNIPOLÁR 2001 Kft. hibás teljesítése esetén Ön a UNIPOLÁR 2001 Kft-val szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.


Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?


Választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:


Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?


Köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?


A UNIPOLÁR 2001 Kft-val szemben érvényesíthető a kellékszavatossági igény.


Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?


A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a UNIPOLÁR 2001 Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 1. Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet a termékszavatossági jogával?


Ingó dolog (termék) hibája esetén - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.


Milyen jogok illetik meg termékszavatossági igénye alapján?


Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.


Milyen esetben minősül a termék hibásnak?


A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesíthető termékszavatossági igény?


Termékszavatossági igény a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesíthető. E határidő elteltével e jogosultságát elenyészik.


Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?


Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.


A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?


A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:


- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.


A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.


Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

 

A weboldalon feltüntetett képek csak illusztrációk.

 

Utolsó módosítás: 2023.04.03.

 

 

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Teanetnet online shop 

 

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a rendszerében található személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja, felhasználja.

  

Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit (a továbbiakban: Érintett) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az Érintett jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. 

  

Az érintett jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni a tájékoztatóban meghatározott módon, amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. 

  

 1. ADATKEZELŐ 

 

Az adatok kezelését a UNIPOLÁR 2001 Kft. végzi.

  

Név: 

UNIPOLÁR 2001 Kft.

Székhely: 

6724 Szeged, Kátay utca 23.

Adószám: 

13548432-2-06

Bejegyző bíróság: 

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 

06-09-010051

Adatvédelmi tisztviselő: 

  

 

 1. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

  

Az adatkezelés jogalapja a www.Teanetnet.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján szerződés teljesítése.

  

Amennyiben Érintett a regisztrációját megszűnteti az adatkezelés időtartama a jelen tájékoztatóban meghatározott határidő (3. pont).

  

A regisztráció során megadott személyes adatok profilozási célú kezelésének a jogalapja a UNIPOLÁR 2001 Kft. jogos érdeke (GDPR 6 cikk f) pont).

 

 

 1. KEZELT ADATOK KÖRE, IDEJE, CÉLJA 

  

3.1.      Regisztráció 

 

Kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, születési dátum, számlázási és szállítási cím, mint ország, város, irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó, kapucsengő. Amennyiben a felhasználó megadta, bankkártyaazonosító (bankkártyaazonosítót az ……… Banktól kapja meg a UNIPOLÁR 2001 Kft., ezen kívül el is nevezheti az ügyfél a megadott max. 5 kártyát).

  

Adatkezelés célja: 

  

-              Honlapon történő online vásárlási lehetőség biztosítása regisztrált felhasználóként

-               Érintett azonosítása

-               megrendelés kiszállítása

-               számlázás lehetővé tétele a regisztrációt követően a megrendelés során megadott számlázási adatok felhasználásával,

-               bankkártyás fizetés elősegítése.

 

 

Eredményes regisztráció esetén Vásárló egy ún. „Teanetnet fiókot” hoz létre. A „Teanetnet fiók” lehetőséget biztosít Vásárló számára, hogy a jövőben további online szolgáltatásokat is elérjen, mely szolgáltatások nyújtása a „Teanetnet fiókban” tárolt adatok kezelésére épít. A „Teanetnet fiók” alapján elérhető további szolgáltatásokat Vásárlónak külön meg kell rendelnie, mely megrendelés alkalmával az adott szolgáltatáshoz tartozó általános szerződési feltételek és adatkezelési tájékoztató tartalmazza az adott szolgáltatás igénybevételének és adatkezelésének pontos körülményeit. Tekintettel arra, hogy ezen szolgáltatások a „Teanetnet fiókban” tárolt adatokra építenek, előfordulhat, hogy pl. az online shop-os regisztráció törlésével vásárló minden, a későbbiekben megrendelt és a „Teanetnet fiókon” keresztül elérhető szolgáltatás igénybevételét is ellehetetleníti, melyről részleteket az adott szolgáltatáshoz tartozó általános szerződési feltételek, illetve a hozzá tartozó adatkezelési tájékoztató tartalmaz.

 

 

Adatkezelés ideje: 

  

A személyes adatok kezelése a regisztrációval/megrendeléskor rendelkezésre bocsátott adatok megadásával kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Érintett a webshop felületen kezdeményezheti a regisztrációja törlését, mely esetben az adatai a továbbiakban a felületről törlődnek, azonban a korábbi megrendeléseivel összefüggésben Teanet az adatokat az alábbi táblázat szerinti időtartamig megőrzi. 

 

e-mail cím 

Regisztráció megszűnésétől számított 5 év (jogi igények kivizsgálása az elévülési időn belül). 

Amennyiben Felhasználó a hírlevélről leiratkozik, az adatai továbbra is a rendszerben maradnak, azonban a Hírlevél címlistából törlődnek. 

számlázási cím 

Regisztráció megszűnését követő 5 év (jogi igények kivizsgálása az elévülési időn belül). 

szállítási cím 

Regisztráció megszűnését követő 5 év, jogi igények kivizsgálása az elévülési időn belül). 

életkor 

Regisztráció megszűnését követő 5 év (jogi igények kivizsgálása az elévülési időn belül). 

kártyaazonosító

Regisztráció megszűnését követő 5 év (jogi igények kivizsgálása az elévülési időn belül). 

telefonszám 

Regisztráció megszűnését követő 5 év (jogi igények kivizsgálása az elévülési időn belül), de a regisztráció megszűnését követően az adat kapcsolattartási célból már nem kezelhető. 

 

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk 1) bekezdés b) pont) 

  

3.2.      Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel emailben, telefonon, postai úton 

 

Kezelt adatok köre: 

-      Név, 

-      Email cím (email-es megkeresés esetén kötelező) 

-      Telefonszám (telefonos megkeresés esetén kötelező). 

  

Adatkezelés célja: 

  

-      kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, 

-      panaszkezelés. 

 

Adatkezelés ideje: 

Postai és e-mail-es megkeresés: A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok kezelése a megkeresés kézhezvételétől számított 5 évig tart.   

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk f) pontja szerint a szerződés teljesítése 

  

3.3.      Egyéb célú adatkezelés 

  

3.3.1.  Hírlevél, DM tevékenység 

 

Kezelt adatok köre: Név, e-mail cím 

 

Adatkezelés célja: A hírlevél feliratkozással az Érintett ahhoz járul hozzá, hogy Adatkezelő a közvetlen megkeresés módszerével direkt marketing tartalmú hírlevelet küldjön részére. Feliratkozás esetén a Adatkezelő – eltérő nyilatkozat, kifogás, tiltakozás hiányában – az igénylés során az Érintett által megadott nevét és email címét, mint személyes adatát felhasználja annak céljából, hogy szolgáltatásairól tájékoztató anyagot, akciót, ajánlatot, tájékoztatást juttasson el. 

  

Adatkezelés ideje: Mindaddig kezeli Adatkezelő ezen adatokat, ameddig az Érintett le nem iratkozik a hírlevélről az alábbi módon: 

  

-         a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva vagy 

-         amíg nem kéri levételét a hírlevél listáról emailben vagy postai úton.  

  

Leiratkozás esetén Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. A hírlevélről az Érintett bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, térítésmentesen leiratkozhat. 

  

Adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása.



3.3.2 Cookie kezelés

Mik azok a „cookie-k”(„sütik”)?

HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy információ csomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A „cookie-k”(„süti-k”) segítenek például abban, hogy felismerjük a számítógépét a következő látogatáskor, bejelentkezési, regisztrált adatait tároljuk a legközelebbi könnyebb beazonosíthatóság érdekében, illetve statisztikai mérések elvégzése céljából.

Milyen típusú sütiket használunk?

Honlapunkon kizárólag hozzájárulást nem igénylő sütiket használunk. A használt tételes sütik felsorolását az alábbi táblázat tartalmazza. A használt sütik jellemzően az alábbi két csoport valamelyikébe tartoznak. Mindkét süti esetében a használat (kezelés) jogalapja a Teanet jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja).

„munkamenet sütik”

A munkamenet sütik a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, melyek többek között lehetővé teszik a látogató által az oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a sütik a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

A honlap megfelelő munkamenetének biztosítása az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A § (3) bekezdésében rögzített törvényi felhatalmazás alapján az ott foglaltaknak megfelelően történik.

„Statisztikai célú sütik”

A statisztikai célú sütik segítségével információt gyűjtünk látogatóink honlap használati szokásairól. Így lehetőségünk van megismerni, hogy a látogató mely oldalainkat tekintette meg, hány oldalt keresett fel, az oldal mely részeire kattintott, milyen hosszú volt az egyes munkamenet ideje, milyen hibaüzeneteket kapott, mely termékeket keresték a legtöbbször stb. Ezek annak érdekében történnek, hogy a honlapunkat, ideértve azok funkcióit, illetve az azon elérhető szolgáltatásainkat látogatóink igényeinek megfelelően tudjuk tovább fejleszteni, és magas színvonalú, felhasználóbarát élményt tudjunk biztosítani számukra.

 

Az általunk használt sütik semmilyen látogatói azonosítót, jelszót, bankkártyaadatot nem jegyeznek meg, így adatai biztonságban vannak.

Honlapunk által használt harmadik fél általi sütik, illetve más hasonló programok:

- Adform:

Az Adform adatkezeléséről az alábbi oldalon kapható részletes tájékoztatás: https://site.adform.com/privacy-center/overview/. Az adatgyűjtésről történő leiratkozáshoz (opt-out) bővebb információ itt található: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/.

 

A sütik használatának időtartama 

 

 Az egyes süti élettartamát az alábbi táblázat tartalmazza.

Cookie megnevezése

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Funkció

A felhasználók azonosításának kezelése

A munkamenet végéig

Alapvető működés

A felhasználó azonosításának kezelése

A munkamenet végéig

Alapvető működés

Szervercsoport optimalizálása

60 percig

Alapvető működés

A felhasználó azonosításának kezelése

A munkamenet végéig

Alapvető működés

Munkamenet a webszerveren

A munkamenet végéig

Alapvető működés

Egyedi felhasználók kezelése

2 évig

Statisztika gyűjtés

Egyedi felhasználók kezelése

A munkamenet végéig

Statisztika gyűjtés

A felhasználói klikkelések követése

A munkamenet végéig

Statisztika gyűjtés

A felhasználói klikkelések követése

A munkamenet végéig

Statisztika gyűjtés

Hírlevél kezelése

30 percig

Statisztika gyűjtés

Irányítószám és idősáv kezelés az üdvözlő oldalon

A munkamenet végéig

Alapvető működés

Kosár/munkamenet adatok kezelése

4167 napig

Alapvető működés

A cookie-k elfogadása

1 évig

Alapvető működés

Hírlevél kezelése

A munkamenet végéig

Statisztika gyűjtés

Hírlevél kezelése

1 évig

Statisztika gyűjtés

Munkamenet kezelése a shopban

A munkamenet végéig

Alapvető működés

A felhasználó azonosításának kezelése

A munkamenet végéig

Alapvető működés

 

A felhasználó azonosításának kezelése

A munkamenet végéig

Alapvető működés

A felhasználó azonosításának kezelése

A munkamenet végéig

Alapvető működés

 

Autentikációs szolgáltatás, csoport kezeléséhez szükséges

30 percig

Alapvető működés

Képtár adatbázis kiszolgáló optimális működése

2 percig

Alapvető működés

Az egyedi felhasználókat kezeli

6 hónapig

Statisztika gyűjtés

A YouTube beállítások megjegyzése

180 napig

Statisztika gyűjtés

GPS adatok a mobil felhasználók számára

2 percig

Statisztika gyűjtés

Egyedi munkamenet azonosító a youtube videók lejátszásához

244 napig

Statisztika gyűjtés

Egyedi munkamenet azonosító a fenti felhasználó számára

A munkamenet végéig

Statisztika gyűjtés

Ez a cookie segít a felhasználó számára releváns hirdetéseket megjeleníteni

A munkamenet végéig

Statisztika gyűjtés

Az Adobe Audience Manager olyan alapvető funkciókat lát el, mint a látogató azonosítás, ID szinkronizáció, szegmentáció, modellezés, riportálás stb.

6 hónapig

Statisztika gyűjtés

Azt ellenőrzi, hogy a felhasználó böngészője támogatja-e a sütiket

15 percig

Statisztika gyűjtés

Google hirdetés cookie

25 napig

Statisztika gyűjtés

Google cookie, mely emlékszik a felhasználói beállításokra, nyelvre, szűrő beállításokra

180 napig

Alapvető működés

Google cookie-k, ezek a cookie-k statisztikákat gyűjtenek a weboldalról

19 évig

Alapvető működés

Google cookie, beleegyezés követése

2 napig

Statisztika gyűjtés

 

 

 1. ADATFELDOLGOZÁS

 

Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek vagy a szolgáltatás nyújtása céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak Adatkezelő utasításának, döntéseinek végrehajtására jogosult.

Adattárhely kezelő: 

……

 

 

A Teanetnet online shop üzemeltetésében, valamint a hírlevelek kiküldésében, nyereményjátékok lebonyolításában az alábbi alvállalkozók dolgoznak fel személyes adatokat:

 

 

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

 

 

 1.    ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

 

5.1.   Tájékoztatáshoz való jog:

 

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatai kezeléséről teljes körű, tömör, átlátható, érthető információt kapjon könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva.

 

5.2.   Hozzáféréshez való jog:

 

Az érintett jogosult arra, hogy a Teanetnet-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

A Teanetnet az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérelemre az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett kérelmére az információkat a Teanetnet elektronikus formában szolgáltatja.

 

5.3.   Helyesbítés joga:

 

Az érintett kérheti a Teanetnet által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

5.4.   Törléshez való jog:

 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Teanetnet indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 

5.5.   Az adatkezelés korlátozásához való jog:

 

Az érintett kérésére a Teanetnet korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 - az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett ló igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

- vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat - a tárolás kivételével -csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Teanetnet az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

5.6.   Adathordozhatósághoz való jog:

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Teanetnet rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

5.7.   Tiltakozás joga:

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett kezelése, vagy a Teanet vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történik az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Tiltakozás esetén a Teanet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

5.8.   Visszavonás joga:

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

5.9.   Eljárási szabályok:

 

Az érintettek a fent meghatározott jogaikat írásban vagy elektronikus úton az info@teanet.hu e-mail címen keresztül gyakorolhatják.

Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

A Teanet indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról a Teanet késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.  Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha a Teanet nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Teanet a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Teanet- figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre- ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A Teanet minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére a Teanet tájékoztatja e címzettekről.

A Teanet az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. A Teanet által kért további másolatokért a Teanet az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

 

5.10. Kártérítés, sérelemdíj:

 

Minden olyan érintett, aki a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért a Teanet-tól, mint adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozójától kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő, mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

A Teanet, illetve az adatfeldolgozója mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. Az adatfeldolgozó akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa

 

6.11. Bírósághoz fordulás joga:

 

Az érintett jogainak megsértése esetén a Teanet ellen bírósághoz fordulhat.  A pert az érintett – választása szerint – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 1/ 391-1400

Fax: 06 1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

Adtakezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintett honlapon történő előzetes értesítés mellett, egyoldalúan módosítsa. A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba az Érintettel szemben, kivéve, ha a módosítások ellen írásban tiltakozik.

 

Amennyiben az Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg és kárt okozott, Adtakezelő jogosult az Érintett személlyel szembeni kártérítés érvényesítésére.

 

Adtakezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.